سرور اختصاصی آلمان

 • SB34

  €99999999.99 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-920 CPU
  • 24GB Ram
  • 2X1.5TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 39€ Price
 • SB32ID: 1198229

  €31.89 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-4770 CPU
  • 32GB Ram
  • 2X2TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 31.89€ Price
 • SB49

  €46.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Xeon E3-1275v5 CPU
  • 64GB Ram
  • 2x4TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 46€ Price
 • SB35

  €99999999.99 ماهانه
  خارج از دسترس
  • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
  • 32GB Ram
  • 2X2TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 39€ Price
 • SB36

  €35.25 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-2600 CPU
  • 16GB Ram
  • 512SSD + 2X3TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 35.25€ Price
 • SB29

  €30.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-2600 CPU
  • 16GB Ram
  • 2X3TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
  • 30€ Price
 • SB30

  €30.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-2600 CPU
  • 16GB Ram
  • 2X3TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
 • SB33

  €33.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Core i7-3770 CPU
  • 16GB Ram
  • 2X3TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
 • SB32ID: 1261383

  €31.89 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
  • 32GB Ram
  • 2x 256 GB SSD HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
 • EX42

  €39.52 ماهانه
  €39.52 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
  • Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
  • 64 GB DDR4 RAM Ram
  • 2 x 4 TB SATA HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
  • Germany Locations
 • EX52-NVMe

  €59.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core CPU
  • 64 GB DDR4 RAM Ram
  • 2 x 1 NVMe SSD HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
 • AX41-NVMe

  €44.00 ماهانه
  €39.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core CPU
  • 64 GB DDR4 RAM Ram
  • 2x 512 GB NVMe SSD HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
 • AX51-NVMe

  €64.00 ماهانه
  €59.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core CPU
  • 64 GB DDR4 RAM Ram
  • 2x1 TB NVMe SSD HDD
  • Unlimited BW
  • 1 Gbit/s bandwidth Network
  • 1 IP
 • EX62-NVME

  €0.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core cpu
  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2x 1 TB NVMe SSD HDD