هاست استاندارد

 • HSTA1

  €0.70 سه ماهه
  سفارش دهید
  • 50 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 0 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • -- یک ماهه - یورو
  • 0.70 سه ماهه - یورو
  • 2.79 سالانه - یورو
 • HSTA2

  €0.81 سه ماهه
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 1 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • -- یک ماهه - یورو
  • 0.81 سه ماهه - یورو
  • 3.26 سالانه - یورو
 • HSTA3

  €0.93 سه ماهه
  سفارش دهید
  • 200 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 1 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • -- یک ماهه - یورو
  • 0.93 سه ماهه - یورو
  • 3.72 سالانه - یورو
 • HSTA4

  €0.47 ماهانه
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 1 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 0.47 یک ماهه - یورو
  • 1.16 سه ماهه - یورو
  • 1.16 سالانه - یورو
 • HSTA5

  €0.58 ماهانه
  سفارش دهید
  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 3 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 0.58 یک ماهه - یورو
  • 1.74 سه ماهه - یورو
  • 6.98 سالانه - یورو
 • HSTA6

  €0.81 ماهانه
  سفارش دهید
  • 2000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 4 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 0.81 یک ماهه - یورو
  • 2.33 سه ماهه - یورو
  • 9.30 سالانه - یورو