لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

Meet-1

€60.00
ماهانه

تعداد کلاس 1
100% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 15
25% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete

هزینه ماهانه 60 هزار تومان
50% Complete


کلاس مجازی Meet-1
لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

Meet-2

€80.00
ماهانه

تعداد کلاس 1
100% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 30
50% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete

هزینه ماهانه 80 هزار تومان
66% Complete


کلاس مجازی Meet-2
لطفا برای خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

Meet-3

€100.00
ماهانه

تعداد کلاس 1
100% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 40
66% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete

هزینه ماهانه 100 هزار تومان
83% Complete


کلاس مجازی Meet-3
لطفا برای خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

Meet-4

€120.00
ماهانه

تعداد کلاس 1
100% Complete

تعداد کاربران هر کلاس 60
100% Complete

پلتفرم کلاس Adobe connect
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

منابع اشتراکی
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

زمان تحویل 1 تا 5 ساعت
100% Complete

پشتیبانی 24/7
100% Complete

هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete

هزینه ماهانه 120 هزار تومان
100% Complete


کلاس مجازی Meet-4
لطفا برای خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.