لایسنس

Comodo Positive SSL


 
€7.70
سالانه

Free unlimited server licensing
Domain Validation
3-4 minutes Issuance time
Yes Free Reissues
No Green Address bar
Yes Installation Checker
10,000$ Warranty
Yes Free Site Seal
99.3% Browser compatibility
No Wildcard enabled


PositiveSSL Wildcard


 
€72.58
سالانه

1domain and all subdomains
Domain validation
Both site.com & www.site.com
No greenbar in browser
Mobile support
No paperwork required
$10,000 warranty


Comodo PositiveSSL Multi-Domain


 
€29.40
سالانه

3 Domains secured
Domain validation
Either site.com or www.site.com
No greenbar in browser
Mobile support
No paperwork required
$10,000 warranty


Comodo EV SSL


 
€69.60
سالانه

1domain and all subdomains
Extended validation
Both site.com & www.site.com
Greenbar in browser
Mobile support
Requires paperwork
$1,750,000 warranty


Comodo EV Multi-Domain SSL


 
€184.80
سالانه

3 Domains secured
Extended validation
Either site.com or www.site.com
Greenbar in browser
Mobile support
Requires paperwork
$1,750,000 warranty


Comodo PremiumSSL Wildcard


 
€158.40
سالانه

1domain and all subdomains
Organizationvalidation
Both site.com & www.site.com
Greenbar in browser
Mobile support
Requires paperwork
$250,000 warranty


cPanel VPS Licensing System


 
€0.86
ماهانه

€7.09 هزینه تنظیم

CloudLinux Licensing System


 
€1.79
ماهانه

€7.09 هزینه تنظیم

LiteSpeed Licensing System


 
€1.79
ماهانه

€7.09 هزینه تنظیم

Softaculous Licensing System


 
€0.58
ماهانه

€2.70 هزینه تنظیم

Virtualizor Licensing System


 
€1.79
ماهانه

€5.39 هزینه تنظیم

Directadmin Licensing System


 
€1.00
ماهانه

Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System


 
€2.00
ماهانه

WHMCS


 
€1.66
ماهانه

لایسنس Cpanel


 
€11.34
ماهانه

برای بروز کردن قیمت تیکت ارسال کنید


   VPS CPanel نوع لایسنس

   آنی فعال سازی

   14 یک ماهه - دلار

   145 سالانه - دلار